Tuesday, June 06, 2017

تحقیقات نگار ریاحی در زمینه روشهای طبیعی درمان بیماری های روحی Negar Riahi har försökt ge ett bidrag till Hjärnfonden kring ortomolekylär psykiatri. (S21703637: Ärendenummer på Socialdepartementet)

http://www.2000tv.se www.ortomolekylar.se
Regeringen vill bygga broar mellan skol- och alternativmedicin
SSOM
Mina tidigare insatser för att få licens 2014
Layne’s success story: bipolar, depression, and anxiety 25 July 2013
https://www.researchgate.net/post/It_is_important_to_be_stabilized_with_some_other_elements_than_only_Lithium

Jag har kontaktat även socialstyrelsen och är i kontakt med: 

Peter Salmi
Utredare inom psykiatri
075-247 38 87
 
SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för utvärdering och analys
Epidemiologi och metodstöd
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se
 
Jag väntar nu på svar från både Östra Kliniken och Peter Salmi kring ortomolekylär psykiatri som är inte trend i Sverige alls. Det är helt okänt för dem tror jag att ens tänka på biologiska mediciner. De ska satsa i Uppsala nu att tillverka biologiska mediciner och investeringarna är runt 100 miljoner kronor bara. Det som är bra med etablerade företag som har varit i branschen runt 17 år i CANADA är då att vi får helt enkelt inte vänta tills någon skapar allting från noll. Det finns massa människor som redan vittnar på youtube att något är bra, så varför ska man tillverka det själv. Man kan få licens på det bara.Sverige ska bli bäst i Världen.

Livet blir enklare och trevligare för alla när regeringen når sina mål. Man ska leva ett hälsosammare liv utan biverkningar som mediciner ger till människan. Man kan bli helt sjukskriven p g a vissa behandlingar inom psykiatrin p g a livstid behandling med dessa preparat. Om man kunde stärka kroppen på ett bra sätt med naturliga ämnen som den känner till så kan man skapa kemisk balans i hjärnan på samma sätt som det går att skapa med mediciner som är kemiska. Jag har aldrig hittat en enda läkare som kunde samarbeta direkt med min psykiater. Nu ber jag er som läser min blogg från www.2000tv.se komma med mig på mina läkarbesök och förklara hur det förhåller sig i riktiga världen och om man kan någonsin bli så stark att man når sina mål helt enkelt utan att isoleras ett helt liv på behandlingshem och sjukhus. Dr. Erik Enby berättar om kroniska sjukdomar.

Det går att bota kroniska sjukdomar enligt nya metoder som förklaras av 2000-Talets Vetenskap. Man ska rensa kroppen och blodet från miljögifter då återhämtar man sig helt enkelt. Fråga Tandvårdsskadeförbundet som också skriver om det. Föreningen www.ortomolekylar.se vet också allt.

5:e Juni 2017 vände jag mig till Hjärnfonden. De har inte direkt kunnat hjälpa mig pga att jag är inte en forskare som har tillgång till patienter och inte vet hur bred omfattningen av projektet kan vara.
Medicinsk sakkunnig och ansvarig för public affairs har svarat mig och jag har kontaktat många myndigheter från olika nivåer i samhället för att få igång forskningen som redan gett goda resultat i USA och Canada. Mer om detta kommer jag att berätta senare. +Negar Riahi 

Bästa Negar Riahi,
Tack för dina två mail och ditt telefonsamtal.
Vi på Hjärnfonden håller med dig om att det är viktigt för Sveriges framtid att individer är friska, kan stå på egna ben och vara verksamma i samhället.
Hjärnfonden är en insamlingsorganisation som delar ut bidrag till svensk forskning som är kopplad till hjärnan. Svenska forskare skickar in sina ansökningar till oss med sina projektförslag. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd granskar och beslutar sedan vilka forskare och projekt som blir beviljade bidrag. Bredden av forskningsprojekt och inriktningen på dem bestäms således av de som söker bidrag av oss och är ingenting som hjärnfonden kan påverka. I och med att det förhåller sig på detta sätt kan vi inte hjälpa dig vidare i denna fråga.
Med vänliga hälsningar,
Anna
HF2_RGB_72ppi
 
cid:9AAA7420-9542-4C99-BF6D-11245C82CF72@home
 
Anna Ökvist
Hjärnfonden – Swedish Brain Foundation
Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm
Mobil: 070- 954 63 57
Växel: 08-40 60 800
 Stöd forskningen om hjärnan
BG 901-1255 - PG 90 11 25-5
www.hjarnfonden.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Best Negar Riahi,   Thank you for your two mail and your phone call. We at Hjärnfonden agree with you that it is important for Sweden's future that individuals are healthy, can stand on their own feet and be active in society. The Brain Fund is a collection organization that distributes contributions to Swedish research that is linked to the brain. Swedish researchers submit their applications to us with their project proposals. The Brain Fund's Scientific Committee reviews and then decides which researchers and projects are granted grants. The breadth of research projects and the focus on them are thus determined by those seeking funding from us and nothing that the brain fund can affect. As this is the case, we can not help you further on this issue. Sincerely, Anna

Jag har inte något professionellt samarbete med något företag, men ägnat mycket tid åt att sprida info om dem på mina sidor! Alla har behov av naturliga ämnen i kroppen och stärks i nervsystemet om de regelbundet tar rekommenderat dos av dessa kroppsegna substanser. 
Jag har kontaktat Socialdepartementet, Bipolärmottagningens verksamhetschef, 2000-Talets Vetenskap, Hjärnfonden, SKL, IVO, Läkemedelsverket MPA licensgruppen som sa att allt händer elektroniskt numera via datorn mellan läkaren och dem, Regeringskansliet PRIO, Bräcke Diakoni och Funktionshinderenheten på Socialkontoret i Östra Göteborg.
Micronutrients: Vitamins, Minerals and their Benefits / EMPowerplus IVO was writing answere to me 2016.06.29 and reminded me about Empowerplus that I wanted before which may help blanace me totally. I have removed my Amalgam and Composites and it remains now to become medicinefree and get rid of Valproic Acid and if possible keep on with Litarex If necessary. I belive my psychiatrist will help me balance myself with all kind of vitamins and minerals. Lithium is also a mineral we need to be normal.
http://www.lakemedelsvarlden.se/lagre-risk-for-sjalvmord-med-litiumbehandling/

Med vänlig hälsning, 
Negar Time
@NegarRiahi
0707776145

(NAFAS) www.nriahi.wixsite.com/nafas

Researchgate/ Negar Riahi

PS: Have enough Love to help people. We are in need of change from 2008. 
Things are the way they are and we have to accept the facts and learn the truth:
Tom Cruise Scientology Video - ( Original UNCUT )
History of Pshichiatry
Masking the problem is not the solution. We have to solve the problem.  
........................................................................................................................................................
The government wants to build bridges between school and alternative medicine.
SSOM 
My previous efforts to get license 2014
Layne's Success Story: Bipolar, Depression, and Anxiety July 25, 2013
I have also contacted the National Board of Social Affairs and am in contact with: Peter Salmi, Investigator in psychiatry 075-247 38 87 Welfare Department of Evaluation and Analysis Epidemiology and method support 106 30 Stockholm Switch 075-247 30 00 www.socialstyrelsen.se 
I am now waiting for answers from both Östra Kliniken and Peter Salmi regarding orthomolecular psychiatry, which is not a trend in Sweden at all. It's totally unknown to them, I think even thinking about biological drugs is a new trend. They will now invest in Uppsala to produce biological medicines and the investments are around 100 million kronor only. What is good with established companies that have been in the industry around 17 in CANADA is that we simply can not wait until someone creates everything from zero. There are lots of people who already testify to youtube that something is good, so why should you make it yourself. One can only ask for license on it. Sweden will be the best in the world. Life becomes easier and more enjoyable for all when the government reaches its goals. One should live a healthier life without side effects that drugs give to man. One can become completely sick of some treatments in psychiatry for a lifetime treatment with these chemicals. If you could properly strengthen your body with natural substances that it knows, you can create chemical balance in your brain in the same way that you can create with chemically-active drugs. I have never found a single doctor who could work directly with a psychiatrist. Now, I ask you who read my blog from www.2000tv.se come with me on my doctor's visit and explain how it is in the real world and if you can ever become so strong that you reach your goals simply without being isolated an entire life At treatment homes and hospitals. Dr. Erik Enby tells about chronic diseases. It is possible to cure chronic diseases according to new methods explained by the 2000's Science. One should clean the body and the blood from environmental hazards, then you simply recover. Ask the Dental Disease Association that also writes about it. The association www.ortomolekylar.se also knows everything. 
5th June 2017, I turned to the Brain Fund. They have not been able to help me directly because I'm not a researcher who has access to patients and I do not know how wide the scope of the project can be. Medical expert and responsible for public affairs have answered me and I have contacted many authorities from different levels in society to get started research that has already given good results in the US and Canada. More about this I will tell you later. + Negar Riahi
Anna Ökvist Brain Fund - Swedish Brain Foundation Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm Mobile: 070-954 63 57 Gear: 08-40 60 800 Support research on the brain BG 901-1255 - PG 90 11 25-5 www.hjarnfonden.se Follow us on Facebook Follow us on Twitter.

I do not have any professional cooperation with any company, but spent a lot of time spreading information about them on my pages! Everyone needs natural substances in the body and is strengthened in the nervous system if they regularly take the recommended dose of these bodily substances. 
 
I have contacted the Bipolar Reception Manager, 2000-Talet Science, Brain Fund, SKL, IVO, the Medical Products Agency MPA license group who said that everything is happening electronically via the computer between the doctor and them, the PRIO, Bräcke Diakoni Government Offices, and the Disability Unit at the Social Office in East Gothenburg. Micronutrients: Vitamins, Minerals and their Benefits / EMPowerplus
IVO was writing answere to me 2016.06.29 and reminded me about Empowerplus that I wanted before that could help blanace me completely. I have removed my Amalgam and Composites, and it remains now to become free of medicine and get rid of Valproic Acid and if possible keep on with Litarex If necessary. I believe my psychiatrist will help me balance myself with all kind of vitamins and minerals. Lithium is also a mineral we need to be normal. Perhaps I can reduce the ammount of the medication with 36 organic elements and have a real life and tolerate stress better. I need a better support by the vitamins and minerals and aminoacids to not feel empty in my brain each time I am on my way to do something. I feel very stressed when I strat any kind of activity and never can work 100% as a normal human with so much stress.
Lithium levels in the public drinking water supply and risk of suicide: A pilot study.
Database analysis of children and adolescents with bipolar disorder consuming a micronutrient formula. 
Forskning visar att tarmen ”pratar” med hjärnan – Ger ny syn på tarmsjukdomar
Sincerely,
@NegarRiahi
.........................................................................................
من سعی خودم را کرده ام تا همه سازمان های سوئد را در جریان این تحقیقات در زمینه روانپزشکی بگذارم.
بسیار جالب میشود که سیستم درمانی، روشهای جدید را که در کانادا 17 سال مورد استفاده قرار گرفته است را قبول کرده و انسانها را از عوارض دارویی نجات دهد. بسیاری از مردم با حقوق بیماری یک عمر با بیماری دو قطبی دست و پنجه نرم می کنند و دارو های تکمیلی که دکتر تجویز میکند نیاز بدن و مغز انسان نیست. منتهی میکروتغذیه مغز با 36 مواد مورد نیاز سیستم اعصاب و مغز در درمان واقعی هر نوع بیماری روحی موثر و مفید است. 
من در اینباره مشتاق هستم که دکترهای کلینیک تحقیق کرده و این مواد مغذی را ارزان در اختیار بیماران بگذارند تا فشار کمتری بر جامعه برای درمان با مواد شیمیایی که در واقع اثرات مخرب بیشتری دارند بگذارد و محیط زیست نیز آلوده نشود. 
برای درمان مشکلات روحی حتی نوع پر کردگی های دندان انسان مهم است و باید با مواد سازگار با محیط زیست کار انجام شود و دندانسازها نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.   

Monday, August 15, 2016

Paintings and Pottery

Film 3.00 min: Sju år i keramikens värld med Negar Riahi

Film 2.59 min: Mänskligheten en Dikt på Svenska 1994, Film 2012

Film 7.29 min: FinalMovieProjectEkologisktHållbarAteljé


Sweden in Pottery, so winds and storm may be away from Us via flowers made by me.

Little Bird in aclylic colors

The Rose

Rose and Bud

Roses
Orkidé
Vallmofält

Tuesday, July 05, 2016

Mellbygård och Vassebro

Efter sjukhuset har jag fått tas hand om på ett märkvärdigt sätt. Jag har fått flytta tillfälligt till ett Korttidsboende där man reser olika utflykter med en grupp som bor här också. Det var trevligt att få möjligheten att bo där medans min Bostad i Göteborg är till salu och jag söker bostad via Nya Boplats Göteborg.......

Det är också viktigt för mig att få veta till 7:e Juli om jag får en lägenhet så att jag kan flytta tillbaka till Göteborg så snart som möjligt. Jag vill inte vara borta från min Stad och Hem, men vi är tvungna att sälja HSB- Bostadsrätten för att min familj som är då mina föräldrar ska kunna köpa en större lägenhet som passar deras ålder. Vi hade under 12 år bott i Kortedala från 2004 tror jag framåt och jag har kunnat delta i Keramikkurser på Sekelhuset pga att vi var nära Kortedala Torg.

Nu ska jag skriva framöver i en tidning som tillhör www.mellbygard.se

To Be Continiued by @NegarRiahi

www.Antagning.se

Jag har sökt 100% helfart 15 HP och vill lära mig om Film Manus på GU....Som startar vecka 44.....Jag sade upp platsen efter att ha varit antagen, eftersom jag har inte ork med något. Jag fick ingen lägenhet heller i Göteborg.

Jag fick flytta till Vassebro 24 Oktober 2016. Jag har nu bott här på www.vassebro.se i sex månader. Nu är det 2017.04.24 och jag har vant mig vid att bo så här lyxigt. Vi har mat serverat som en motell. Mina föräldrar har inte råd längre att köpa en lägenhet till mig. Jag tänker jobba i samhället kanske och tjäna pengar om jag blir mycket stabil. Jag mår suveränt bra just nu och måste bara lära mig stå på egna ben igen. Min socialsekreterare ska ordna med lägenhet inom 3 år, och det är vansinnigt lång tid. Min tid är värd pengar tänkte jag och jag kommer snart att förändra mitt liv. Jag har haft ett liv och klarat av allt nästan helt ensam, då jag hade utställningar och annat i Göteborg. Nu helt plötsligt måste jag vänta på en lägenhet i tre år. Jag vill inte vara beroende på socialen som har beviljat mig LSS boende, men erbjuder ingenting eftersom det är bara på papper att jag fått något. Det är hemskt att vara så svag att inte kunna ta ett jobb med så bra utbildning som jag har efter så många år. Jag borde klara av att göra något viktigt i mitt liv. Ingen tror att jag är handikappad, men i verkligheten är det psykiatrins fel att vi får så låg kvalitet på hälsan.Sunday, May 08, 2016

Keramikkurser i Kortedala SEKELHUSET gav mig stabilitet.

Så här jobbar man för att skapa Fred på jord!
MID SWEDEN UNIVERSITY
Distanskurser

Jag har nu möjlighet att bevara mina talanger med stöd av Personal på Sekelhuset som känner mig väl från 2004- 2012.

www.aspekt.nu

Hjälp mig kunna genomföra mitt projekt som är sänt till IVO: Rika som blivit rika med stöd av detta:Negar Riahi, B Sc Dental Biomaterial Technician 1997                MID SWEDEN UNIVERSITY
HT 2015             Environment and Mankind in an International Perspective
Suggestion for Discussion Paper

Sustainable Environmental Development via Dental Inert Biomaterials 2016

1. I as a dental technician studied dental biomaterial 2001 
will write about Toxicology in general to consider 
Methylmercury (HG+) and Bisphenol A (BPA) 
the main pollutants of our History.  

2. I will write about facts gathered about the toxic HG and BPA 
from IAOMT, TF,  Umea University, Socialstyrelsen and  
Kemikalieinspektionen and also articles from Dental Materials,  
Environmental Health News, that have been examined to inform.

3. I will write about importance of using 
New Digital Dental Technology, to avoid none inert materials. 
Inert Dental Biomaterials with a few Digital Systems of choice 
are valuable to discuss. 
I will suggest an Idealistic Dental Warranty 
in the World due to Swedish Rules which are created. 

#NegarTime
 Negar Riahi
Min Farmor i Iran lever som KUNGEN av CINEMA!

(gusriane@student.gu.se)                  


Ekocentrum